Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 5 Đề án về thuế và NSNN

In bài viết
(DNVN) - Trong quý III năm 2018, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 5 Đề án và ban hành theo thẩm quyền 30 Thông tư, theo công bố của Bộ Tài chính chiều 9/10.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 5 Đề án về thuế và NSNN ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Trong quý III năm 2018, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 5 Đề án và ban hành theo thẩm quyền 30 Thông tư. Gồm: (i) Luật Quản lý thuế (sửa đổi); (ii) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2018, dự toán NSNN năm 2019; (iii) Báo cáo kế hoạch Tài chính - NSNN 03 năm quốc gia 2019-2021; (iv) Nghị định thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; (v) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2019 của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách do trung ương quản lý.

Trước đó, trong Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính cũng đã nhấn mạnh: Công tác xây dựng thể chế đã bám sát chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình công tác năm 2018 của Bộ Tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 01 nghị quyết và đang xem xét ban hành 01 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 24 đề án (gồm: 12 nghị định, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 8 đề án khác), tính cả số đề án đã trình từ cuối năm 2017 chuyển sang, đến nay đã có 25 Nghị định và 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành.

Bộ Tài chính đã ban hành 56 thông tư theo thẩm quyền; Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ cải cách hành chính và triển khai 21 nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch; phối hợp với 13 Bộ sửa đổi, bổ sung 80/87 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính (chiếm 92%).

 Đẩy mạnh điện tử hóa công tác thu NSNN; đã có 99,88% số doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng; 95,84% số doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; 93,27% số hồ sơ thực hiện theo phương thức hoàn thuế điện tử. Thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan; đã có 11/14 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, có 53/284 thủ tục hành chính được thực hiện qua Cơ chế này (đạt 18,66%).

Nhật Minh

bài liên quan

tin bài khác