Quy định mới liên quan đến chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

In bài viết
(DNVN) - Bộ Tài chính đã đề xuất một số quy định về hình thức, phương án và thẩm quyền xử lý trong Dự thảo Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần nhằm khắc phục các vướng mắc phát sinh trong xử lý tài chính đối với các nội dung đặc thù.

Quy định mới liên quan đến chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ảnh 1
Ban Quản lý chợ Móng Cái, Quảng Ninh nằm trong diện chuyển đổi. Nguồn: Internet.
Theo đó, hình thức chuyển đổi ĐVSNCL bao gồm: (i) Giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại ĐVSNCL, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; (ii)  Bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại ĐVSNCL hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; (iii)  Bán toàn bộ vốn Nhà nước hiện có tại ĐVSNCL hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Về xử lý tài chính tại thời điểm xác định giá trị ĐVSNCL, đối với sắp xếp, xử lý nhà, đất, Bộ Tài chính đề xuất quy định về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của ĐVSNCL theo quy định của Chính phủ về sắp xếp, xử lý tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trước khi quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất quy định về phương án sử dụng đất và giám sát tình hình sử dụng đất của doanh nghiệp sau chuyển đổi.

Trong xử lý tài chính đối với ĐVSNCL thành CTCP, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTG chưa có quy định về xử lý tài chính đối với một số nội dung đặc thù của ĐVSNCL như: Các khoản kinh phí ĐVSNCL được ngân sách nhà nước, Công ty mẹ hoặc đơn vị cấp trên cấp để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị; số dư các Quỹ đặc thù của ĐVSNCL như Nguồn thực hiện cải cách tiền lương; số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi;  số dư Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp... Để khắc phục các vướng mắc phát sinh trong xử lý tài chính đối với các nội dung đặc thù của các ĐVSNCL, Bộ Tài chính đề xuất quy định tại Nghị định phương án và thẩm quyền xử lý đối với các nội dung trên.

Về xác định giá trị ĐVSNCL, căn cứ tình hình, đặc điểm của ĐVSNCL, tổ chức tư vấn xác định giá trị ĐVSNCL lựa chọn các phương pháp xác định giá trị thích hợp theo quy định của pháp luật giá và thẩm định giá để xác định giá trị ĐVSNCL. Giá trị ĐVSNCL và giá trị vốn nhà nước tại ĐVSNCL được xác định không được thấp hơn giá trị được xác định theo phương pháp tài sản.

So với quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg (chỉ áp dụng phương pháp tài sản khi xác định giá trị ĐVSNCL), đề xuất trên của Bộ Tài chính đã bổ sung thêm việc áp dụng các phương pháp khác theo pháp luật về giá và thẩm định giá để xác định giá trị ĐVSNCL.

Ngoài ra, Dự thảo còn quy định đối tượng mua cổ phần của ĐVSNCL chuyển đổi gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược.

Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có đủ các điều kiện sau: (1) Có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; (2) Có năng lực tài chính và có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế; (3) Có ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công của ĐVSNCL chuyển đổi; (4) Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền khi đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược của ĐVSNCL chuyển đổi về những nội dung việc duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của ĐVSNCL chuyển đổi, về việc không chuyển nhượng cổ phần được mua trong vòng 3 năm kể từ ngày CTCP được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc tổ chức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược chỉ áp dụng đối với các ĐVSNCL thuộc danh mục Nhà nước tiếp tục nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP, theo quy định của Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg, số tiền thu được từ chuyển đổi ĐVSNCL sau khi trừ các khoản chi phí chuyển đổi và chi phí giải quyết chính sách cho người lao động được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp tại công ty mẹ tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước hoặc Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đối với đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh.

Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì hiện tại không còn Quỹ hỗ trợ sắp xếp tại công ty mẹ tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước. Đồng thời, hiện nay Chính phủ đang xây dựng trình Quốc hội Nghị quyết về quản lý nguồn thu từ cổ phần hóa các DNNN và chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP.

Do vậy Bộ Tài chính có đề xuất việc nộp tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội về quản lý tiền thu từ cổ phần hóa DNNN và quy định hiện hành về chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP.

ĐVSNCL và người lao động khi chuyển ĐVSNCL thành CTCP được hưởng các ưu đãi như: (i) Được hưởng các ưu đãi về lệ phí trước bạ theo quy định của Luật Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn; (ii) Được ký lại các hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; (iii)  Đối với công trình phúc lợi là nhà trẻ, nhà mẫu giáo, bệnh xá và các tài sản phúc lợi khác đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi thì chuyển giao cho tổ chức công đoàn tại CTCP quản lý, sử dụng để phục vụ tập thể người lao động trong CTCP; (iv) Được áp dụng các ưu đãi về hoạt động khoa học, công nghệ, chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của Chính phủ;

Người lao động trong ĐVSNCL chuyển đổi được mua cổ phần với giá ưu đãi. Riêng người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao được mua thêm cổ phần, được chia số dư bằng tiền của quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, hưởng chế độ hưu trí và các quyền lợi theo chế độ hiện hành nếu đã có đủ điều kiện tại thời điểm công bố giá trị ĐVSNCL. Cùng với đó, họ được tiếp tục tham gia và hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định hiện hành khi chuyển sang CTCP; được hưởng các chính sách về lao động dôi dư theo quy định. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Đức Tân

tin bài khác